Regulamin Studia

23 sierpnia 2022

REGULAMIN STUDIA FLY STUDIO POLE DANCE & LATINO

INFORMACJE O STUDIO

 1. Fly Studio Pole Dance & Latino – jest studiem rozwoju ruchu w którym oferowane są zorganizowane zajęcia sportowe w określonych godzinach na które obowiązują zapisy.
 2. Zajęcia prowadzone w naszym studio są przeznaczone dla osób: – uprawiających sport w ramach zajęć sportowych przez nas oferowanych, – uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, – oraz dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym (turniejów, meczów, zawodów, ). Zajęcia odbywają się wg harmonogramu dostępnego na stronie www.flystudio.waw.pl oraz na platformie https://app.fitssey.com/flystudio/frontoffice
 3. Oferta zajęć: – pole sport, pole dance, pole art, – zajęcia akrobatyczne prowadzone z użyciem drążka pionowego, – stretching – zajęcia wzmacniająco – rozciągające poszczególne partie mięśniowe.

ZAPISY

 1. Zapisy na zajęcia przyjmowane są online poprzez: https://app.fitssey.com/flystudio/frontoffice
 2. Klient zakłada sobie konto w aplikacji Fitssey otrzymując dostęp do możliwości zapisu na wybrane zajęcia, odwoływania obecności, opłaty za wejścia oraz karnety (opłata według karnetu dostępnego w zakładce cennik w aplikacji Fitssey oraz na stornie internetowej www.flystudio.waw.pl) oraz wgląd w historię swoich wejść oraz karnetów.
 3. Na zajęcia jest ograniczona ilość miejsc, minimalna liczba uczestników aby zajęcia się odbyły to 4 osoby,
 4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników na dane zajęcia zostają anulowane. Niewykorzystane wejście można wykorzystać na innych zajęciach o podobnym poziomie (opłaty nie są zwracane). Osoby zapisane na daną grupę na 4h przed zajęciami mają możliwość sprawdzenia ile jest zapisanych osób.
 5. Wejście na zajęcia można odwołać poprzez panel klienta w aplikacji Fitssey najpóźniej na 12 godzin przed zajęciami,
 6. W przypadku nieobecności klient ma obowiązek odwołać obecność na danych zajęciach. W innym przypadku wejście nie zostanie zwrócone i nie będzie możliwości jego odrobienia,
 7. W sytuacji zapisania się na pojedyncze zajęcia w przypadku nieobecności na nich należy wypisać się z danych zajęć poprzez aplikację online w określonym przez regulamin terminie. Nie wypisanie się z zajęć jest uważane jako rezerwację miejsca na zajęciach i tym samym obowiązek opłacenia wejścia,
 8. Fly Studio Pole Dance & Latino zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującym grafikiem który jest publikowany na stronie internetowej www.flystudio.waw.pl oraz z aplikacji https://app.fitssey.com/flystudio/frontoffice W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny która uniemożliwia odbycie się zajęć – zapewniamy zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z możliwością ich odrobienia na zajęciach o podobnym poziomie dostępnym w aktualnym grafiku w okresie ważności wejścia/ karnetu.
 9. Na zajęcia prosimy się nie spóźniać gdyż na początku każdych zajęć jest rozgrzewka która jest niezmiernie ważna aby rozgrzać mięśnie i przygotować ciało do wysiłku fizycznego.
 10. Uczestnik zapisując się na kursy jest świadom swojego stanu zdrowia i zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursach odbywających się oraz organizowanych przez Fly Studio Pole Dance & Latino (przeciwwskazaniami są m.in. ciąża lub krótki czas po połogu, stany przed i pooperacyjne, dyskopatia, nadciśnienie, poważne choroby i zwyrodnienia kręgosłupa, złamania i zwichnięcia, temperatura, złe samopoczucie).
 11. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba przypisana do danego karnetu (karnet jest imienny), termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu. Karnet jest ważny – od pierwszego wejścia przez miesiąc.
 12. Zgłoszone w panelu klienta Fitssey nieobecności można wykorzystać na innych zajęciach o podobnym poziomie lub zajęciach stretching o ile jest w nich dostępne miejsce, po uprzednim zapisie w aplikacji Fitssey. Zapis na zajęcia jest możliwy do 4h przed ich rozpoczęciem. Niezgłoszona nieobecność jest traktowana jako wykorzystane wejście i nie jest możliwe jej odrobienie.


  PŁATNOŚĆ
 1. Płatności za karnet można dokonać: – poprzez aplikację fitssey – gotówką w studio przed zajęciami, – tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy – kartą płatniczą w studio przed zajęciami.
 2. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki (w szatni) obowiązuje opłata za kluczyk 50 zł.
 3. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Fly Studio Pole Dance & Latino chcą otrzymać fakturę, mają obowiązek do 7 dni od daty wpłaty, dostarczyć pełne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktury wystawiane są do 7 dni po dokonanej wpłacie.
 4. Fly Studio Pole Dance & Latino nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot tytułem wykupionego karnetu w przypadku rezygnacji z zajęć przez kursanta, nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli rezygnacja z zajęć (nieobecność na zajęciach) jest po stronie kursanta.

ROZPOCZĘCIE KURSU

 1. Zajęcia grupowe zorganizowane zostaną uruchomione w momencie, gdy zapisze się minimalna liczba kursantów czyli 4.
 2. Maksymalna ilość osób na zajęciach pole dance to 12 osób, na zajęciach stretching 14 osób.
 3. Ilość osób na zajęciach Practise / Open Pole jest ograniczona do 6 osób.
 4. Kursant może dopisać się do grupy, która już rozpoczęła zajęcia po wcześniejszej konsultacji z instruktorem w celu dopasowania odpowiedniego poziomu o ile w danej grupie jest miejsce.

BEZPIECZEŃSTWO NA SALI

 1. Na salę treningową wchodzimy w stosownym stroju i obuwiu.
 2. W trakcie zajęć nie przeszkadzamy instruktorowi w prowadzeniu zajęć. Zarówno do niego, jak i do pozostałych uczestników zajęć zwracamy się w sposób miły i konstruktywny.
 3. Podczas zajęć zabronione jest jedzenie i żucie gumy, gdyż grozi to zadławieniem.
 4. W dniu zajęć pole dance nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepność do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
 5. Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię typu zegarki, bransoletki, pierścionki, naszyjniki długie kolczyki w uszach i pępku itp., które mogą spowodować uszkodzenie ciała oraz drążków. Jeżeli kursant nie zastosuje się do tego zapisu, w wyniku, czego zniszczy sprzęt znajdujący się na sali, zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany.
 6. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 7. Rurki maty i materace należy czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego płynem który jest dostępny na sali treningowej.
 8. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy zakręcanie drążków oraz używanie innych sprzętów do ćwiczeń bez zgody instruktora.
 9. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez kursanta do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi kursant.
 10. Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba, że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.
 11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 12. Na salę treningową nie można wnosić pożywienia.
 13. Na zajęciach pole dance obowiązuje zakaz aplikacji na ciało własnych środków zwiększających tarcie (gripów, magnezji) bez zgody instruktora.
 14. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie Fly Studio Pole Dance & Latino oraz wskazówek Instruktora który prowadzi zajęcia.
 15. Z rury do tańczenia można korzystać tylko w godzinach zajęć pod okiem instruktora obecnego na Sali. Wyjątkiem są zajęcia: Practise/ Open Pole, gdzie sala jest dostępna do ćwiczeń bez instruktora. Udział w zajęciach Practise, Open Pole jest na własną odpowiedzialność kursanta, który jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz do używania materacy asekuracyjnych.
 16. Podczas ćwiczeń na rurze mogą pojawić się otarcia, siniaki, nadciągnięcia lub przeciążenia mięśni uczestnik zajęć nie będzie zgłaszał żadnych pretensji/zażaleń gdy takowe zdarzenia będą miały miejsce.
 17. Fly Studio Pole Dance & Latino nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do zasad przedstawionych przez Instruktora, należy zmieniać obuwie na właściwie (baletki, skarpetki lub na boso) a także zakładać odpowiedni strój (spodnie 3/4 lub krótkie, getry na staw skokowy, koszulka sportowa, opaski na nadgarstki), używać materaca asekuracyjnego – przy pozycjach odwróconych i wykonywanych na wysokości. Sugerujemy, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 18. Instruktor Fly Studio Pole Dance & Latino ma prawo wyprosić kursanta z zajęć, gdy kursant przeszkadza innym uczestnikom w zajęciach, świadomie naraża swoim zachowaniem bezpieczeństwo innych osób będących na sali, nie stosuje się do poleceń instruktora, ukrywa urazy zdrowotne oraz gdy stan zdrowia może się pogorszyć w toku zajęć, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Osoby będące pod wpływem tych substancji nie mają prawa wstępu do studia lub będą proszone o jego opuszczenie. Opłata za takie zajęcia nie będzie zwracana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin będzie ogólnie dostępny w siedzibie Fly Studio Pole Dance & Latino mieszcząca się na ulicy Kredytowa 6/1 00-062 Warszawa.
 2. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek z zapoznaniem się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.flystudio.waw.pl. Uczestnictwo w zajęciach jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć z obowiązku jego przestrzegania.
 5. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Fly Studio Pole Dance & Latino jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia, osoby młodsze mogą uczestniczyć w zajęciach, jedynie za pisemną lub emailową zgodą od rodziców bądź opiekunów prawnych.
 7. Uczestnik zajęć Fly Studio Pole Dance & Latino wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na potrzeby promocji zajęć w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez studio i jego patronów.
 8. Fly Studio Pole Dance & Latino zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o jego zmianie.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.